[RMUTSB. AGIA]        Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi Alumni, Guardian and Instructors Association

  
   
... LINK ...
 
 
 
 
 
 
ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การจัดการอุตสาหกรรม)
 
นายพยุง ศักดาสาวิตร

นายพยุง ศักดาสาวิตร ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการบริษัท ไทย ออโต ทูลส์ แอนด์ ดาย จำกัด
เป็นบริษัทสร้างแม่พิมพ์โลหะ จิ๊กตรวจสอบ และจิ๊กประกอบรถยนต์ เป็นบริษัทของคนไทยที่สามารถสร้างเครื่องมือต่าง ๆ ขายให้กับผู้ผลิตรถยนต์จนเป็นที่ยอมรับทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

เป็นวิทยากรในการซ่อมสร้างเครื่องจักรกล สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลทั่วประเทศ เป็นวิทยากรในการ
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา

และรับนักศึกษาเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา นอกจากนั้นยังเป็นผู้นำหลัก “ธรรมาภิบาล
เข้ามาบริหารจัดการจนได้รับการยอมรับและความไว้วางใจจากบริษัทหลายแห่ง